هیات مدیره

ملک حسین شهابی نژاد

ملک حسین شهابی نژاد

رئیس هیات مدیره

محمود صادقی

محمود صادقی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

اسماعیل سلاجقه

اسماعیل سلاجقه

نایب رئیس و عضو هیأت مدیره

محمدمهدی تندر

محمدمهدی تندر

عضو هیأت مدیره

محمدعلی نبی زاده

محمدعلی نبی زاده

عضو هیات مدیره